Wystawy FTA

AKTUALNA WYSTAWA »
POPRZEDNIE WYSTAWY »
INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »

SANTORINI bli?ej Nieba - bli?ej Boga

« Poprzedni  Następny »
Zapraszamy na wystaw? autorstwa architektów Beaty i Witolda Goczo?ów, którzy podziel? si? z Pa?stwem wra?eniami z przepi?knej wyspy greckiej Santorini......


Ukszta?towana z ciek?ej wulkanicznej lawy wylanej z g??bi ziemi ponad powierzchni? morza wyspa Santorini ( Thera ) w po?udniowym kra?cu archipelagu Wysp Cykladzkich... więcej »

Miasta na Santorynie po?o?one s? wysoko na szczytach wulkanicznych ska?.

SANTORINI bli?ej Nieba - bli?ej Boga

Zapraszamy na wystaw? autorstwa architektów Beaty i Witolda Goczo?ów, którzy podziel? si? z Pa?stwem wra?eniami z przepi?knej wyspy greckiej Santorini......


Ukszta?towana z ciek?ej wulkanicznej lawy wylanej z g??bi ziemi ponad powierzchni? morza wyspa Santorini ( Thera ) w po?udniowym kra?cu archipelagu Wysp Cykladzkich od niepami?tnych czasów zachwyca majestatem swego pi?kna i swej niecodzienno?ci. Jak mówi? miejscowi ( nieca?e siedem tysi?cy mieszka?ców wyspy ), Santorini znajduje si? bli?ej Nieba, a dzi?ki temu bli?ej Boga. Dos?ownie, bo ich domy po?o?one s? wysoko na br?zowo - czerwono - czarnych ska?ach wulkanicznych i symbolicznie, bo niebieskie kopu?y ponad trzystu ( ! ) santorynskich ?wi?ty? ( kapliczek, cerkwi, ko?cio?ów i klasztorów ) odzwierciedlaj? kolor nieba. Wyspa jest niecodzienna, bo taksówkami s? zaprz?gi os?ów i mu?ów, a wina jest wi?cej ni? wody, któr? przywozi si? statkami - woziwodami z pobliskiej jak mówi? miejscowi, ale jednak bardzo odleg?ej Krety. Tarasy domów, które w rzeczywisto?ci nie s? tarasami, tylko przej?ciami pomi?dzy nimi, bia?e fasady, którym obce s? linie proste, kopu?y i ?uki oraz powykr?cane schody nadaj? specyficzny charakter architekturze wro?ni?tych w ziemi? domów Iji i Firy. O Santorini posiadaj?cej urok mitycznej Atlantydy Platona w?a?ciwie nie powinno si? ju? nic pisa?... Santorini powinno si? ogl?da?...


Beata i Witold Goczo?owie
Absolwenci Wydzia?u Architektury Politechniki ?l?skiej w Gliwicach.
W?a?ciciele pracowni projektowej GOCZO?OWIE ARCHITEKCI - STUDIO AUTORSKIE w Zabrzu.
Laureaci wielu konkursów architektonicznych, zdobywcy nagród za zrealizowane obiekty architektoniczne, dwukrotni zwyci?scy Mi?dzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie : w roku 2000 Nagroda Pierwsza Równorz?dna na VIII MBA, a dwa lata wcze?niej w roku 1998 Grand Prix VII MBA

AKTUALNA WYSTAWA »    POPRZEDNIE WYSTAWY »    INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »