Wystawy FTA

AKTUALNA WYSTAWA »
POPRZEDNIE WYSTAWY »
INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »

PRZEDSMAK NIEBA - ?wi?tynia Trójcy Przenaj?wi?tszej przy Sanktuarium Fatimskim

« Poprzedni  Następny »
Beata i Witold Goczo?owie zapraszaj? na spotkanie z now? ?wi?tyni? Fatimsk?.
Konsekrowany 12 pa?dziernika 2007 roku Ko?ció? Trójcy Przenaj?wi?tszej przy Sanktuarium Fatimskim, to ogromna nowoczesna ?wi?tynia zrealizowana wed?ug projektu greckiego architekta Aleksandrosa Tombazisa ( A.N. TOMBAZIS & ASSOCIATES ARCHITECTS ) z okazji... więcej »

Ko?ció? Trójcy Przenaj?wi?tszej to nowoczesna ?wi?tynia wybudowana przy Sanktuarium Fatimskim

PRZEDSMAK NIEBA - ?wi?tynia Trójcy Przenaj?wi?tszej przy Sanktuarium Fatimskim

Beata i Witold Goczo?owie zapraszaj? na spotkanie z now? ?wi?tyni? Fatimsk?.
Konsekrowany 12 pa?dziernika 2007 roku Ko?ció? Trójcy Przenaj?wi?tszej przy Sanktuarium Fatimskim, to ogromna nowoczesna ?wi?tynia zrealizowana wed?ug projektu greckiego architekta Aleksandrosa Tombazisa ( A.N. TOMBAZIS & ASSOCIATES ARCHITECTS ) z okazji 90-tej rocznicy objawie?.
?wi?tynia, która wybudowana zosta?a bez wie?y, aby w ten sposób nie górowa? nad Sanktuarium, sk?ada si? z dwóch przestrzeni : z rotundy o amfiteatralnym wn?trzu, posiadaj?cej ponad 8,5 tysi?ca miejsc siedz?cych, z dwunastoma bocznymi bramami po?wi?conymi12 Aposto?om oraz z rozbudowanych przestrzeni podziemnych ( tzw. Strefa Pojednania ) z licznymi kaplicami przeznaczonymi m.in. do odbywania sakramentu pokuty oraz wspólnej modlitwy przez mniejsze narodowe grupy pielgrzymów, a tak?e z przestrzeni s?u??cych do celów wystawienniczych.
?elbetowa konstrukcja ?wi?tyni zaprojektowana zosta?a przez portugalskie biuro projektowe ETEC Lda , a najwa?niejsze elementy wystroju wn?trza ?wi?tyni i jej otoczenia wykonane zosta?y przez renomowanych artystów pochodz?cych z ró?nych krajów, m.in. z Portugalii, W?och, Niemiec, S?owenii, Irlandii i Polski, dzi?ki czemu pokazany zosta? mi?dzynarodowy charakter tego miejsca.
W podziemnym 150-cio metrowym korytarzu zwanym Galile? Aposto?ów ?w. Piotra i ?w. Paw?a ?ciany pokryte s? malarstwem na ceramicznych p?ytkach ( tzw. azulejos ) przedstawiaj?cym sceny z ?ycia tych dwóch Aposto?ów, którego autorem jest portugalski architekt Alvaro Siza. Autorem stoj?cego obok ?wi?tyni pomnika papie?a Jana Paw?a II jest polski rze?biarz Czes?aw D?wigaj, a wielkiego Krzy?a niemiecki artysta Robert Schad.
Nowa ?wi?tynia przy Sanktuarium Fatimskim, która po?wi?cona jest Trójcy ?wi?tej ze wzgl?du na or?dzie fatimskie zako?czone w?a?nie wizj? Trójcy Przenaj?wi?tszej, pomimo swojej wielko?ci, uniwersalno?ci i ogromnego rozmachu, jest miejscem skupienia i miejscem ciszy, ale te? jest miejscem rado?ci … jest niejako przedsmakiem Nieba.


Beata i Witold Goczo?owie
Prowadz? w Zabrzu pracowni? projektow? Goczo?owie Architekci – Studio Autorskie oraz Galeri? For-my.
Zdobywcy wielu nagród w konkursach architektonicznych, dwukrotni zwyci?zcy Mi?dzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie.
Wspó?autorzy najlepszego obiektu architektonicznego powsta?ego w Polsce w roku 2006 tj. nagrodzonego Nagrod? Roku SARP Pawilonu Paleontologicznego w Krasiejowie.
W 2009 roku Beata Goczo? zosta?a laureatk? nagrody EUROPE 40 UNDER 40 przyznawanej najlepszym m?odym architektom europejskim.

AKTUALNA WYSTAWA »    POPRZEDNIE WYSTAWY »    INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »