Wystawy FTA

AKTUALNA WYSTAWA »
POPRZEDNIE WYSTAWY »
INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »

Magiczne po?udnie Maroka

«  Poprzedni   Następny »
W po?o?onym niespe?na 100 km. na wschód od brzegu Atlantyku mie?cie  Taroudannt, zwanym te? „Ma?ym Marrakeszem”, mo?na spotka? ludzi, którzy tworz? magiczny klimat po?udniowego Maroka
Po?udniowe Maroko, po?o?one pomi?dzy Atlantykiem, Atlasem Wysokim i obrze?ami Sahary to malownicze tereny, przez które w przesz?o?ci prowadzi?y karawanowe szlaki z oaz Sahary do Marrakeszu. Krajobrazy, architektura i zamieszkuj?cy te tereny ludzie ze swoimi zwyczajami tworz? tam niezapomniany i jak?e magiczny klimat. Ludzie to przede wszystkim... więcej »

W po?o?onym niespe?na 100 km. na wschód od brzegu Atlantyku mie?cie Taroudannt, zwanym te? „Ma?ym Marrakeszem”, mo?na spotka? ludzi, którzy tworz? magiczny klimat po?udniowego Maroka

Magiczne po?udnie Maroka

Po?udniowe Maroko, po?o?one pomi?dzy Atlantykiem, Atlasem Wysokim i obrze?ami Sahary to malownicze tereny, przez które w przesz?o?ci prowadzi?y karawanowe szlaki z oaz Sahary do Marrakeszu. Krajobrazy, architektura i zamieszkuj?cy te tereny ludzie ze swoimi zwyczajami tworz? tam niezapomniany i jak?e magiczny klimat. Ludzie to przede wszystkim Berberowie czyli rdzenni mieszka?cy Maroka i pó?nocno - zachodniej Afryki, których pochodzenie nie zosta?o do ko?ca ustalone przez etnologów, mieszkaj?cy w ksarach, kazbach i berberyjskich namiotach. Ksary czyli ufortyfikowane wioski z domami budowanymi z gliny oraz kazby czyli ufortyfikowane domy mieszkalne poprzez swoj? prost? form? tworz? jak?e oryginaln? architektur? po?udniowego Maroka. A krajobrazy i ich pi?kno zmieniaj? si? tak jak zmieniaj? si? pory dnia, od ch?odnych o poranku, poprzez promienne i piek?ce w gor?cym ?wietle dnia, do wr?cz tajemniczych wieczorami … ale zawsze malowniczych i magicznych, tak jak magiczne jest po?udniowe Maroko.


Wystawa jest kolejnym fotograficznym zapisem podró?y Beaty i Witolda Goczo?ów, którzy prowadz? w Zabrzu pracowni? projektow? Goczo?owie Architekci – Studio Autorskie oraz Galeri? For-my.
Zdobywcy wielu nagród w konkursach architektonicznych, dwukrotni zwyci?zcy Mi?dzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie.
Wspó?autorzy najlepszego obiektu architektonicznego powsta?ego w Polsce w roku 2006 tj. nagrodzonego Nagrod? Roku SARP Pawilonu Paleontologicznego w Krasiejowie.
W 2009 roku Beata Goczo? zosta?a laureatk? nagrody EUROPE 40 UNDER 40 przyznawanej najlepszym m?odym architektom europejskim.

AKTUALNA WYSTAWA »    POPRZEDNIE WYSTAWY »    INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »