Wystawy FTA

AKTUALNA WYSTAWA »
POPRZEDNIE WYSTAWY »
INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »

Maroko - architektura islamu

« Poprzedni  Następny »
Mury obronne Marakeszu

Prezentowana grupa zdj?? przedstawia kilka przyk?adów architektury Maghrebu (w Maroko).
Formy, w których cech? nadrz?dn? jest zachowanie symetrii, s? surowe, niemniej misterne zdobienia i detale sprawiaj?, ?e obserwator pozostaje pod wra?eniem kunsztu i estetyki.
Wzory z materia?ów takich jak kamie?, drewno, ceramika, z których... więcej »

Mury obronne Marakeszu

Maroko - architektura islamu

Prezentowana grupa zdj?? przedstawia kilka przyk?adów architektury Maghrebu (w Maroko).
Formy, w których cech? nadrz?dn? jest zachowanie symetrii, s? surowe, niemniej misterne zdobienia i detale sprawiaj?, ?e obserwator pozostaje pod wra?eniem kunsztu i estetyki.
Wzory z materia?ów takich jak kamie?, drewno, ceramika, z których wykonane s? niezale?ne zdobienia, uk?adaj? si? we wspania?? ca?o?? wyko?czenia. Ró?norodno?? zabiegów zdobniczych i wykorzystanie prawie wszystkich mo?liwych technik prowadzi do rozwoju szerokiej gamy wzorów, od geometrycznych do abstrakcyjnych kszta?tów, z wykorzystaniem elementów ro?linnych, jak i kaligrafii, maj?cej te? znaczenia religijne –takie bogactwo nie ma porównania w ?wiecie „nie-muzu?ma?skim”. Impresjonistyczne zdobienia nie podkre?laj? konstrukcji, ale zaprzeczaj? realiom ci??aru i potrzebie zapewnienia no?no?ci, sprawiaj? te? wra?enie mo?liwo?ci wyj?cia poza przeszkod?, któr? stanowi ci??ka konstrukcja i zamkni?ta forma. Zapraszam do obejrzenia zdj?? i zach?cam do odwiedzenia Maroko.

Agnieszka Pi?tkowska*

Notka biograficzna:

Agnieszka Pi?tkowska urodzi?a si? w 1982 roku w Krakowie i z miastem tym jest zwi?zana do dnia dzisiejszego. Obecnie studiuje budownictwo na Politechnice Krakowskiej, na pi?tym roku konstrukcji budowlano-in?ynierskich. Przygotowuje si? do podj?cia dalszych studiów, z zakresu architektury. Od czasów liceum dokumentuje otaczaj?c? architektur? –w Krakowie i podczas podró?y. Z miejsc dotychczas odwiedzanych najwa?niejsza jest Andaluzja, przez co wszystkie kultury le??ce u podstaw charakteru tego regionu równie? budz? zainteresowanie i sympati?. Ostania wyprawa do Maroko jest wynikiem ci?g?ego d??enia do poznawania innych kultur, znajdzie kontynuacj? w przysz?o?ci.

AKTUALNA WYSTAWA »    POPRZEDNIE WYSTAWY »    INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »