Wystawy FTA

AKTUALNA WYSTAWA »
POPRZEDNIE WYSTAWY »
INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »

Peru – architektura mi?dzy Andami a Amazonk?

« Poprzedni  Następny »
Centrum religijne Pisaq

Kolejna wystawa architekta Marcina Twardowskiego - zaprosi nas do Ameryki Po?udniowej, gdzie pozostaniemy przez d?u?sz? chwil? zapoznaj?c si? z wielkimi kulturami tego kontynentu.

Na pocz?tek Peru.

Inkaskie pozosta?o?ci rejonu Cusco, a zw?aszcza ruiny Machu Picchu, Pisaq, Olaytantambo, Sacsayhuaman s? jednymi z... więcej »

Centrum religijne Pisaq

Pisaq – inkaski kompleks ?wi?tynny, wznosz?cy si? ponad sze??set metrów powy?ej poziomu rzeki Urubamba, na pokrytych tarasami wzgórzach.

 

Peru – architektura mi?dzy Andami a Amazonk?

Kolejna wystawa architekta Marcina Twardowskiego - zaprosi nas do Ameryki Po?udniowej, gdzie pozostaniemy przez d?u?sz? chwil? zapoznaj?c si? z wielkimi kulturami tego kontynentu.

Na pocz?tek Peru.

Inkaskie pozosta?o?ci rejonu Cusco, a zw?aszcza ruiny Machu Picchu, Pisaq, Olaytantambo, Sacsayhuaman s? jednymi z najwspanialszych przyk?adów architektury jakie mo?na spotka? na ?wiecie. Po?o?one wysoko w niedost?pnych Andach resztki kompleksów ?wi?tynnych, pa?aców, twierdz, do dzi? zachwycaj? niespotykanym kunsztem i precyzj? murarskiej obróbki, jak równie? sw? wielko?ci?, zarówno w poj?ciu ca?ych kompleksów jak i w detalu.
Ale Peru to nie tylko Inkowie. Peru to równie? wspania?a architektura kolonialna, spotykana na ka?dym kroku w miastach i miasteczkach. Jest ona najbardziej rozpoznawalna w pot??nych, przebogato zdobionych ko?cio?ach, katedrach, budynkach zakonnych i ?wi?tynnych rozsianych g?sto w takich o?rodkach jak Cusco, Ayacucho, Arequipa, Lima. Jej pot?g? uwidacznia chyba najlepiej widok z otaczaj?cych Cusco wzgórz, gdzie wokó? Plaza de Armas, w niebo strzelaj? wie?e szesnasto i siedemnastowiecznych ko?cio?ów: Katedry, Iglesia de la Compana, Iglesia de la Merced, Iglesia de la San Blas, Iglesia de Santo Domingo i kilku innych…
Ró?norodno?? peruwia?skiej architektury przejawia si? jeszcze w z?o?ono?ci klimatycznej i geograficznej. Obok bowiem nadbrze?nej Limy i andyjskich Cusco czy Ayacucho, znale?? si? mo?emy w po?o?onym w ?rodku Niziny Amazo?skiej, odci?tym od ?wiata Iquitos. Tam architektur? kszta?tuje przede wszystkim klimat i rzeka. Niezapomniane wra?enie pozostawia po sobie wizyta w dzielnicy Belen, gdzie po?o?one na palach, drewniane domy tkwi? niemal?e w wodach pot??nej Amazonki, a tu? obok, wzd?u? bulwaru wznosz? si? per?y dziewi?tnastowiecznej, miejskiej zabudowy.
Zapraszam w ?wiat architektury Inków, Andów i amazo?skiej d?ungli…

Marcin Twardowski

AKTUALNA WYSTAWA »    POPRZEDNIE WYSTAWY »    INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »