Wystawy FTA

AKTUALNA WYSTAWA »
POPRZEDNIE WYSTAWY »
INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »

Hiszpania - Campus Uniwersytecki w Vigo

« Poprzedni  Następny »
Budynek Biblioteki

Vigo to portowe miasteczko w pó?nocno-zachodniej cz??ci Hiszpanii. Campus Uniwersytecki oddalony jest od centrum miasta oko?o pi?tnastu kilometrów. Zosta? zaprojektowany w ca?o?ci przez par? architektów hiszpa?skich Enrica Miralles i Bernadett? Tagliabue.

Miasteczko doskonale wpisuje si? w rodzimy górzysty krajobraz galicji poprzez... więcej »

Budynek Biblioteki

Znajduje si? w centrum Campusu Uniwersyteckiego, zwraca uwag? gr? ?wiate?, cieni i odbi? otaczaj?cej zieleni na transparentnej szklanej elewacji.

           

Hiszpania - Campus Uniwersytecki w Vigo

Vigo to portowe miasteczko w pó?nocno-zachodniej cz??ci Hiszpanii. Campus Uniwersytecki oddalony jest od centrum miasta oko?o pi?tnastu kilometrów. Zosta? zaprojektowany w ca?o?ci przez par? architektów hiszpa?skich Enrica Miralles i Bernadett? Tagliabue.

Miasteczko doskonale wpisuje si? w rodzimy górzysty krajobraz galicji poprzez horyzontalne i jednocze?nie rze?biarskie rozwi?zania architektoniczne, które wydaj? si? by? kompromisem pomi?dzy dominacj? przyrody a ambicjami architektów. Zaprojektowane surowe rozwi?zania materia?owe jak beton, szk?o, kamie? oraz widoczna konstrukcja kratownic i s?upów, pozwalaj? si? wtopi? obiektom w naturaln? tkank? krajobrazu gór i zieleni. Minimalizm materia?owy zosta? jednak wynagrodzony pomys?ow?, zró?nicowan? estetycznie form? architektoniczn? i niebanalnym detalem. W urbanistyce Campusu Vigo dja esi? zauwa?y? uwarzliwienie architektów na przestrze? dzi?ki zaproejktowanym licznym przej?ciom w bry?ach budynków, otwarciom prespektywicznym pomi?dzy bry?ami, czy wyniesieniom obiektów na s?upach powy?ej linii horyzontu, daj?c mozliow?? penetracji wzorku daleko, poza obiekty. Dodatkowe wra?enia przestrzenno?ci pot?guj? k?adki "wij?ce si?" pomi?dzy budynkami, kojarz?ce si? z formami organicznymi ?yj?cymi w?asnym ?yciem a jednocz?snie w symbiozie z otaczaj?c? architektur?.

Architektura Campusu Vigo jest przyk?adem nowoczesnego i wra?liwego myslenia o architekturze wspó?czesnej i warto aby sta?a si? inspiracj? dla innych projektantów, dlatego wraz z autork? wystawy Ann? Naperty gor?co zapraszamy do obejrzenia zdj??.

* ANNA NAPERTY (1981 Warszawa) uko?czy?a studia in?ynierskie na Wydziale Architektury w Warszawie (dyplom WSEiZ 2004), obecnie ko?czy studia na Wydziale Architektury Politechniki Szczeci?skiej, gdzie uzyska?a absolutorium i jest w trakcie pracy nad projektem dyplomowym magisterskim, zwi?zanym z odrza?sk? architektur? Szczecina. Od 2003r wspó?pracuje z biurami architektonicznymi w Warszawie. Jej pasj? od dawna s? sztuki plastyczne, szczególnie malarstwo. W liceum uko?czy?a klas? o profilu plastycznym. Interesuje j? muzyka ?wiata inspirowana tradycj? i kultur?, oraz gra na instrumentach perkusyjnych Afryki Zachodniej. Fotografi? traktuje jako hobby w zwyk?ej codzienno?ci, przy okazji najró?niejszych wydarze? kulturalnych, czy podczas wyjazdów krajo i kulturoznawczych, takich jak ten do Vigo i hiszpa?skiej Galicji.

AKTUALNA WYSTAWA »    POPRZEDNIE WYSTAWY »    INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »